ಸದಸ್ಯತ್ವ:

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳ ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದಸ್ಯರಾಗ ಬಯಸುವವರು ಕೆಳಕಂಡ ನಮೂನೆ ಫಾರಂಅನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ೨೫೦ಗಳ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ, ರಾ.ವೈ.ಪ್ರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಿನ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಎ.ಸಿ.ಡಿ. ರಾ.ವೈ.ಪ್ರ., ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560017 ಇವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು

 

ಸದಸ್ಯತ್ವ ನಮೂನೆ ಫಾರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

 

 

 

 

 

 


ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಸಂಘ (ರಿ)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳು (CSIR- National Aerospace Laboratories), ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೧೭
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ ೨೫೦೮೬೪೪೦ / ೨೫೦೮೬೪೨೬ / ೨೫೦೮೬೨೫೦ / ೨೫೦೮೬೩೪೩ / ೨೫೦೨೬೧೦೨