ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಜಾಲತಾಣದ ಉಧ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ದೃಶ್ಯತುಣುಕುಗಳು
ಕಣಾದ ೩೮ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಪ್ರೊ|| ಎಮ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ಭಾಷಣದ ದೃಶ್ಯತುಣುಕುಗಳು
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕಣಾದ ೩೮ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು - 2012
ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಕೆಲ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
        

 

 

 

 

 

 


ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಸಂಘ (ರಿ)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳು (CSIR- National Aerospace Laboratories), ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೧೭
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ ೨೫೦೮೬೪೪೦ / ೨೫೦೮೬೪೨೬ / ೨೫೦೮೬೨೫೦ / ೨೫೦೮೬೩೪೩ / ೨೫೦೨೬೧೦೨