ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಂಡ ಇ-ಮೇಲ್ ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ :

ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು / ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ _ kanaada@nal.res.in
ಕಣಾದ ಸಂಪಾದಕರು – keditor@nal.res.in

 

 

 

 

 

 


ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ(ರಿ)
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳು
(CSIR-NAL)
ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 017
ದೂರವಾಣಿ – 080 2505 1978/ 25051624/ 2508 6662