ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಂಡ ಇ-ಮೇಲ್ ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ :

 

ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು / ಕಾರ್ಯದರ್ಶ : kanaada@nal.res.in

 

 

 

 

 

 

 

 


ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಸಂಘ (ರಿ)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳು (CSIR- National Aerospace Laboratories), ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೧೭
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ ೨೫೦೮೬೪೪೦ / ೨೫೦೮೬೪೨೬ / ೨೫೦೮೬೨೫೦ / ೨೫೦೮೬೩೪೩ / ೨೫೦೨೬೧೦೨