ಪ್ರಧಾನ ಪೋಷಕರು
ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಚೆಟ್ಟಿ

 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ|| ಸಿ. ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಡಾ|| ಶೈಲಜ ಶ್ರೀಹರಿ
ಖಚಾಂಚಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಎ ರೇವತಿ

 

ಸಂಪಾದಕರು ಕಣಾದ
ಡಾ|| ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್

 

ಉಪಸಂಪಾದಕರು ಕಣಾದ
ಶ್ರೀ ಡಿ ಮಯೂರಿ

 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಣಾದ ಪ್ರಸಾರ
ಶ್ರೀ ಎ ಸುನೀಲ

 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾಹೀರಾತು
ಶ್ರೀ ಆರ್ ಜಗದೀಶ

 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಆರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ

 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ)
ಶ್ರೀ ಆರ್ ರವಿಕುಮಾರ್

 

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್ ಜ್ಯೋತಿ

 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ಬೇಲೂರು)
ಶ್ರೀ ಎನ್ ವೀರೇಶ

   

 

 

 

 


ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಸಂಘ (ರಿ)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳು (CSIR- National Aerospace Laboratories), ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೧೭
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ ೨೫೦೮೬೪೪೦ / ೨೫೦೮೬೪೨೬ / ೨೫೦೮೬೨೫೦ / ೨೫೦೮೬೩೪೩ / ೨೫೦೨೬೧೦೨