ಪ್ರಧಾನ ಪೋಷಕರು
ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಜೆ. ಜಾದವ್

 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕಮಲೇಶಯ್ಯ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ
ಖಚಾಂಚಿ
ಡಾ|| ಎ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

 

ಸಂಪಾದಕರು ಕಣಾದ
ಡಾ|| ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್

 

ಉಪಸಂಪಾದಕರು ಕಣಾದ
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಕ್ಷಮಾ

 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಣಾದ ಪ್ರಸಾರ
ಶ್ರೀ ಆನಂದ

 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾಹೀರಾತು
ಶ್ರೀ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್

 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಶ್ರೀ ವಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ)
ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ

 

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ವೀಣಾ

 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಂಥಾಲಯ (ಬೇಲೂರು)
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ

   

 

 

 

 


ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ(ರಿ)
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ – ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಗಳು
(CSIR-NAL)
ಹಳೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 017
ದೂರವಾಣಿ – 080 2505 1978/ 25051624/ 2508 6662